Byte av lamparmaturer i trapphusen

är vi i stort behov av, då de nuvarande lamporna ej är effektiva och tillfredsställande nog. De nya armaturerna som beställts kommer att ge bättre ljus samt vara utrustade med rörelsesensorer. Samma typ av lampor kommer även placeras ut i källargångarna.

Info om pågående arbete och kommande händelser

Vi i styrelsen har under året jobbat med att planera ekonomin och se över vilka förbättringar vi behöver göra i fastigheten. Nyligen genomförda vi en kontroll av fukten runt fastigheten för att se om eventuellt behov av dränering förelåg. Resultatet visade dock på att fastigheten ej hade något behov av dränering, sålunda har styrelsen valt att nu gå vidare med nödvändigt förbättringsarbete av fastigheten.

Detta innebär att vi snart kommer byta ut låssystem för portarna för att förbättra säkerheten, uppgradera torkrummet samt måla om trapphusen.

Här närmast kommer nu trapphusmålning snart att starta. De större ommålningarna gälla Oppundavägen, då renovering av dessa trapphus är eftersatta. Gällande Selebovägen kommer målningen endast vara förbättringsarbete. Målningen på Oppundavägen kommer att följa temat på Selebovägen. Där det är vita väggar med fondvägg.

Närmare info kring övriga förbättringar kommer inom kort.

Hemsida för Brf Råmärket 3

Vi har även jobbat med att få till stånd en fungerande hemsida där den mesta informationen kommer att stå framöver. Vidare arbetar styrelsen med att få ihop ett medlemsforum där medlemmar kan komma med synpunkter kring pågående och kommande händelser.

Svedmyra bostadskomplettering

avser byggandet av nya bostäder längs med Grycksbovägen och Enskedevägen. Detta kommer delvis påverka vår förening och således har föreningen lämnat in synpunkter och överklagat planerna delvis. Den 4 juni träffade vi i styrelsen exploateringskontoret som kom för att visa oss de senaste planerna för nybyggandet i vårt område. Mer om byggprojektet kan man finna på  stadens hemsida.