Några boende saknar ännu matkällare

Under januari ombads alla boende att se till att rätt lägenhetsnummer står på den matkällare som disponeras. Vi har nu inventerat och det finns fortfarande ett antal omärkta och låsta matkällare. Dessa kommer att öppnas och eventuellt innehåll sparas en tid på annan plats – för att därefter slängas.

Kvarlämnade saker i våra källargångar

Det är inte tillåtet att ställa saker i källargångarna! Detta gäller även matkällargångarna!

Källargångarna måste hållas fria från föremål av alla slag för att inte hindra framkomlighet och städning samt av brandsäkerhetsskäl

Föreningen kommer att frakta bort allt som står i gångarna, vilket medför kostnader som i förlängningen kan föranleda avgiftshöjningar.

TeliaSonera byter ut fiberkablar i våra källare

Under våren kommer en underentreprenör till TeliaSonera att byta ut de fiberkablar som löper mellan våra hus i källarna. Det innebär att tekniker kommer att röra sig i våra källare dagtid närmaste tiden. Eventuellt kommer dessa att behöva komma in i enstaka källarkontor där rörkulvert ansluter till/från grannhus. De boende som berörs av detta kontaktas direkt av styrelsen.

Inga avbrott i förbindelsen ska förekomma under första tiden men senare i vår kommer det att vid ett tillfälle bli ett avbrott i samband med omkoppling till nya fibern. Om detta kommer all boende att informeras.

Några boende saknar sin matkällare

Till varje lägenhet hör, förutom ett källarförråd, också en (1) matkällare. Några nyinflyttade har inte fått tillgång till sin matkällare, därför måste vi nu inventera dessa.
Vi ber härmed alla boende att, senast 1 februari, se till att rätt lägenhetsnummer står på den matkällare ni använder! Därefter kommer vi att inventera för att hitta de saknade matkällarna…