protokoll för Stämman 2016

 Protokoll ordinarie årstämma 2016,Brf Råmärket3
Tallkrogens skola i Enskede,2016-05-03
1. Föreningsstämman öppnades av ordförande Lena Westerberg som hälsade alla
   välkomna.
2.Upprättande av förteckning över medlemmar,ombud och biträden (röstlängd).
3.Val av ordförande vid stämman.
   Stämman valde Mats Lindbäck från Bostadsrätterna som ordförande.
4 Val av protokollförare.
Stämman valde Helena Thelin som protokollförare.
5 Val av justerare tillika rösträknare.
Stämman valde Marita Ankar Zandrén som justerare tillika rösträknare.
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
Föreningsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.
7 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen korrigerades och godkändes. Punkt 17 ”val av valberedning” lägg till.
8 Föredragande av styrelsens årsredovisning.
Styrelsens årsredovisning föredrogs och godkändes av stämman.
9 Föredragande av revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av stämman.
10. Fastställande av balans och resultaträkning.
Stämman fastställde resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2015.
11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2015.
12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täcknade förlust.
Stämman godkände att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
13 Fråga om arvoden.
Styrelsearvoden fastställdes till att fortsätta vara 2 prisbelopp/år exkl.sociala avgifter att fritt fördelas inom styrelsen.Arvodet till valberedningen fastställdes till att fortsatt vara 5000kr att dela på.Arvodet till revisor fastställdes till att fortsatt vara enligt löpande arvode.
14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
För tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma beslutades att välja fyra styrelseledamöter och tre supplenater.
15 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Till styrelseledamöter valdes: Helena Thelin,Lena Westerberg,Morgan Bengtsson och Mats Johannesson.
Till suppleanter valdes:Lars Bolander,Peter Klingsell och Mattias Lindberg.
16 Val av revisor och suppleant.
Stämman valde Per Gustafsson på KPMG till revisor.
17 Val av valberedning.
Föreningen valde Pirjo Sivula och Guillermo Alvarez till valberedning.
18 Beslut om stadgeändring.
Stadgeändring av § 12 föreslogs på stämman 2015.
Nuvarande lydelse är:
Styrelsen består av minst tre högst sju ledamöter samt ingen eller högst fem suppleanter.Styrelsens ledamöter och suppleanter välj på ordinarie föreningsstämma för den tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.omval kan ske.
Förslagen ny lydelse är :
Styrelsen består av minst tre högst sju ledamöter samt ingen eller högst fem suppleanter.Styrelsens ledamöter och suppleanter välj  för högst två år .Ledamot och suppleant kan väljas om .
Om helt ny styrelse välj på föreningsstämman skall mandattiden för hälften,eller vid udda tal närmast högre antal, var ett år.
Föreningsstämman beslutade att införa föreslagen stadgeändring.Beslutet har minst två tredjedelars majoritet.
19. Behandling av inkomna motioner.
     a. Motioner ang anläggning av parkeringsplatser på BRF område.
       Stämman har bifallit styrelsens förslag.
    b. Motion ang. belysning på innergården.
       Stämman har bifallit styrelsens förslag och motionen anses besvarad.
   c. Motion ang. samråd inför upphandlingar.
       Stämman har bifallit styrelsens förslag och motionen avslås.
20. Övriga frågor.
inga övriga frågor togs upp under föreningsstämman.
21. Stämman avslutas
Föreningsstämman avslutades.
protokollförare:Helena Thelin              Justerare Marita Ankar Zandén
Ordförande Mats Lindbäck.

ny styrelse 2016

På årsstämman 2016 valdes ny styrelse för Råmärket3
styrelsen har nu konstituerat sig

Ordförande : Morgan Bengtsson Oppundavägen 2
vice ordf:       Lena Westerberg Selebovägen 9
sekreterare:  Mats Johannesson Oppundavägen 4
ekonomi:       Helena Thelin Selebovägen 7

suppleanter till styrelsen är Lars Bolander, Mattias Lindberg och Peter Klingsell

årsmötes protokollet kommer att läggas upp inom kort.

Höjd avgift

Styrelsen har konstaterat att kostnaderna i nuläget överstiger intäkterna vilket inte ger förutsättningar för en god ekonomi. Vi har därför tagit fram en långsiktig plan för att främja en god ekonomi.

För att på kort sikt hindra budgetunderskott kommer vi att höja avgiften med 3%. Detta träder i kraft från och med januari 2016.

Stoppförbud på del av Selebovägen

Trafikkontoret har, som väl alla redan noterat, ändrat parkeringsreglerna igen på Selebovägen. Stoppförbudet längs början av Selebovägen är tillfälligt (t o m september) och har förstås med pågående byggnation att göra. En person, boende på Selebovägen, har kontaktat projektledningen på exploateringskontoret Stockholms stad och bett dem se över parkeringseländet. De har lovat försöka att hitta en lösning som ger oss möjlighet att åter parkera bilarna…